SISTIM HIGING SCELPING FULL

SISTIM HIGING SCELPING FULL

Selasa, 29 Desember 2009

CONTOH - CONTOH SURAT

Kesugihan, 5 November 2009

Assalam Mualaikum Wr Wb Kepada Yth Bapak/ibu guru Di tempat

Sedatang nya surat ini kami selaku wali murid dari Yang bernama : Feri Nomor : 021 Sekolah :SMK AL MU`ALIM Tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya dikarenakan sakit ,Atas itu kami selaku wali murid. Minta ijin sampai sembuh.

Wassalam Mualaikum Wr Wb

Hormat kami

CILACAP,1 Desember 2009

Kepada;
Yth.Wali kelas 1 AK 1
SMK DIPONEGORO 2 RAWALO
Di tempat

Assalamu’alaikum wr.wb

Dengan hormat,
Dengan ini saya selaku wali murid dari;
Nama; FA
Kelas 1
Memberitahukan bahwa pada hari ini senin 1 Desember 2009.Siswa tersebut di atas tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasa karena sakit.demikian pemberitahuan ini, atas perhatian yang di berikan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum wr.wbLembaga Pendidikan Perguruan Tinggi
Universitas Muhammadiyah
Jalan Jendral Sudirman 50,Banjarmasin

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama :Wasidin
Jabatan :Pemilik Yayasan Untversitas Muhammadiyah
Alamat :Jalan Jendral Sudirman 50,Banjarmasin

Memberikan Kuasa Penuh Kepada:
Nama :Maslahudin
Jabatan :Ketua Yayasan Universtas Muhammadiyah


Untuk mengambil uang di Bank Asia, dengan jumlah senilai Rp 25.000.000,00.Dengan itu saya memberikan kuasa ini kepada bapak Maslahudin selaku Ketua Yayasan Universitas Muhammadiyah untuk segera mengambilnya.Surat kuasa ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2009.
Surat kuasa ini saya buat dengan maksud agar semua pihak yang berkepentingan menjadi maklum.

Banjarmasin,23 Maret 2009
Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa


Masl Wasi


Lembaga Pundi Amal
SENYUM ANAK
Jalan Anggora 35, SemarangSURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah tanda tangan di bawah ini,
Nama : Novita Sari
Jabatan : Pemilik taman Bermain Senyum Anak.
Alamat :Jalan Anggora 35, Semarang


Memberi kuasa penuh kepada :


Nama : Nela
Jabatan : Kepala Taman Bermain Senyum Anak
Alamat : Jalan Anggora 35, Semarang


Untuk mengatu dan melakukan kebijakan di Taman Bermain Senyum Anak.
Semua yang di tetapkan oleh Nela sama artinya dengan ketetapan yang saya buat.
Semua karyawan di harap dapat memenuhi ketetapan yang oleh Nela. surat kuasa ini berlaku sampai dengan satu tahun.

Surat kuasa ini saya buat dengan maksud agar semua pihak yang berkepentingan
Menjadi maklum adanyaSemarang, 12 Ferbuari 2009

Yang di beri kuasa Yang memberi kuasa
Nela Novita SariSURAT LAMARAN PERKERJAAN

Cilacap, 27 Juni 2009

Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan Menjadi Karyawan

Yth. Kepala Personalia
PT SANYO JAYA COMPONEN INDONESIA
Jl. Teuku Umar km 44
Cibitung Bekasi 17520

Dengan hormat,

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari salah seorang karyawan Bapak, Bahwa di perusahaan Bapak sedang membutuhkan tambahan karyawan. Maka dengan ini saya.

nama : Kh
tempat, tanggal lahir : Cilacap, 20 Juni 1991
pendidikan terakhir : MA Negeri Cilacap Jurusan IPS
alamat : Jl. Jam 102 Rt 04 Rw 08 Karangj , Kesug , Cilacap

Bermaksud mengajukan permohonan untuk menjadi karyawan di perusahaan Bapak.
Sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan, kiranya saya mempunyai kualifikasi yang cukup memadai untuk melakukan pekerjaan di bidang tersebut. Oleh karena itu saya lampirkan beberapa berkas yang menunjukkan kualifikasi saya yang dapat digunakan sbagai bahan pertimbangan.

1. Fotokopi ijazah / tanda kelulusan.
2. Surat keterangn dari kepolisian (SKCK).
3. Foto 3x4.
4. Kartu Kuning
5. Daftar riwayat hidup.

Atas pertimbangan dan perhatian Bapak/Ibu terhadap surat lamaran ini, saya ucapkan terimakasih.


Hormat saya,


KhasSurat Perjanjian Jual Beli

Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Nama :Wasidin
Jabatan :Manajer Penjualan Tanah
Alamat :Jalan Ahmad Yani 67, Purwokerto
Selanjutnya disebu pihak pertama

Nama :Maslahudin
Jabatan :Pemilik CV MAHABHAKTI
Alamat :Jalan Kapten Tendean 34, Semarang, Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Pada hari senin, 17 September 2007 kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan
perjanjian jual beli sawah dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal Satu
Pihak pertama menyetujui untuk menyediakan serta menjual sawah kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Pasal Dua
Pihak pertama akan segera memberikan dan menyediakan sawah kepada pihak kedua tanpa ada sesuatu yang lain.
Pasal Tiga
Pihak kedua akan membayar sawah kepada pihak pertama setelah sawah itu berada dipihak kedua.
Pasal Empat
Jika dalam perjanjian ini timbul suatu persoalan, persoalan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, bula ternyata gagal, persoalan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
Pasal Lima
Surat perjanjian ini dibuat atas kertas bermaterai 6.000,00 dan ditanda tangani oleh oleh kedua belah pihak tanpa ada suatu paksaan. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua dengan kekuatan hokum yang sama dan masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Dibuat di :Purwokerto
Tanggal :17 September2007

Pihak Pertama Pihak Kedua


Wa Masl

SURAT PENAWARAN BARANG

CV MAHABHAKTI
Jalan Kapten Tendean 34,Semarang, Jawa Tengah

12 September 2007
Perihal :Penawaran Barang

Yth. Manajer Penjualan Barang Tanah
Jalan Ahmad Yani 67, Purwokrto2

Dengan hormat
Surat permintaan Tuan tanggal 5 September 2007 telah kami terima dengan baik. Bersama surat ini telah kami kirimkan dengan brosur perangkat multimedia yang Tuan kehendaki. Harga barang tersebut adalah Rp 10.000.000,00 dengan luas sebesar 100 m.
Kami mengharapkan Tuan segera memberi kabar sehingga transaksi juasl beli dapat segera kami laksanakan.

Hormat kami


SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Novita Sari.
Jabatan : Pemilik sawa.h.
Alamat :Jalan kebun jeruk 68 Ajibarang
Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Nida
Jabatan : Manajer perusahan
Alamat : Jalan Anggora 35, Semarang
Selanjutnya di sebut pihak kedua.

Pada hari Kamis, Tanggal 17 September 2007 ke dua pihak telah sepakat untuk
Mengadakan perjanjian jual beli sawah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal satu
Pihak pertama mentujui untuk menyediakan serta menjualsawah kepada pihak kedua.
Pasal dua
Pihak pertama akan menjual sawah kepada pihak kedua dengan sawah seluas 100 m2
Pasal tiga
Pihak kedua akan membayar sawah kepada pihak pertama sebesar Rp.10.000.000,00.
Pasal empat
Jika dalam perjanjian ini timbul suatu persoalan, persoalan itu akan di selesaikan secara
Kekeluargaan. Namun bila ternyata gagal, persoalan ini akan di selesaikan menurut hukum
Yang berlaku.
Pasal lima
Surat perjanjian ini di buat di atas kertas bermatrai Rp 6.000,00 dan di tanda tangani oleh
Ke dua belah pihak tampa ada suatu paksaan surat perjanjian di buat rangkap dua dengan
Kekuatan hukum yang sama dan masing-masing di pegang oleh pihak pertama dan
Pihak kedua.Di buat di : Cilacap
Tanggal : 17 September 2007

Pihak pertama Pihak kedua

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Su .
Alamat : Jl.Impres. Prin , No 72.
Kar jen RT 05 RW08
Kecamatan Kesu , Kabupaten Cil .
Disebut pihak I.
Dengan ini menerangkan telah menjual perumahan di Bumiayu RT02 RW07.
Blok D4 No11 Palem Indah Raya djengan Bumiayu Kepada :
Nama : Si .
Alamat : Duk RT01 RW01 Desa duk .
Ke Bum .

Disebut pihak II.
Dengan ini di lampirkan tanda tangan seluruh anak sebagai tanda persetujuan.
Mengetahui seluruh anak Sr .

1. Nur Ab . ( )

2. Sr . ( )

3. Muh . ( )


Dengan demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.Karangjengkol, 01-10-2009.
Yang menjual( Sr )


Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Fat
Alamat : Kesu Rt 03/03
Kelas : 1 Ap
Umur : 15 Tahun

Dengan ini saya telah melakukan perbuatan yang di larang oleh sekolah dan saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi,oleh karena itu saya akan menaati peraturan sekolah dan saya meminta maaf kepada bapak.

Saksi Hormat saya


Nar FaSURAT PERNYATAAN IJIN KELUARGA
BEKERJA DI LUAR NEGERI
DISNAKERTRANS RI

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya selaku ORANG TUA/SUAMI/WALI :
1.Nama :
2.Umur :
3.Pekerjaan :
4.Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bahwa secara sadar serta ikhlas tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun memberi ijin kepada :
1.Nama :
2.Tempat/Tgl Lahir :
3.Alamat :
4.Status : Kawin / Belum kawin / Janda / Duda
5.Agama :
6.Pekerjaan :
7.Pendidikan :
Untuk bekerja di luar negeri selama kontrak kerja 2 (dua) tahun. Apabila nantinya saya terbukti membuat keterangan palsu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan di luar tanggung jawab PT.SOFIA SUKSES SEJATI.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan benar.

Kendal,………………………
Yang diberi ijin Yang memberi ijin
Calon Tenaga Kerja(CTKI) Orang Tua/Suami/Keluarga/Wali


Tanda tangan & Cap Jempol
Semua Kena Materai

(...................................) (......................................)


Mengetahui & Saksi

Kepala Desa/Lurah Sponsor/Petugas Lapangan
Stempel Cap Jempol
(.………………………) (…………………………)


SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....................................................
Alamat, Tgl Lahir :.....................................................

Selaku Calon Tenaga Kerja Indonesia(CTKI) dengan Negara tujuan Singapura/ Hongkong / Taiwan / Macau / Malaysia dengan ini menyatakan bahwa:
1.Saya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan Negara tujuan Singapura / Hongkong/ Taiwan / Macau / Malaysia melalui PT.SOFIA SUKSES SEJATI adalah atas kemauan saya sendiri dan sudah mendapat restu / ijin dari orang tua saya,yang bernama……………………… dan atau suamisaya bernama…………………………dengan surat ijin terlampir;
2.Seluruh dokumen yang saya serahkan kepada PT.SOFIA SUKSES SEJATI, yaitu Kartu Tanda Penduduk(KTP), Akte Kelahiran, Kartu Susunan Keluarga(KSK),Ijasah,Akte Nikah,dan Surat Ijin Orang Tua/Suamiadalah BENAR dann ASLI. Apabika timbul masalah terhadap doikumen-dokumen tersebut maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya;
3.Saya bersedia bekerja di Singapura/ Hongkong /Taiwan / Macau / Malaysia melalui PT.SOFIA SUKSES SEJATI dan masa kontrak 2 (dua) tahun;
4.Saya bersedia tinggal di tempat pelatihan dan asrama PT.SOFIA SUKSES SEJATI dan saya tidak akan minta ijin pulang dengan alas an apapun selam dalam masa pendidikan sampai dengan keberangkatan ke Negara tujuan;
5.Saya bersedia menaati seluruh Tata Tertib dan Peraturan PT.SOFIA SUKSES SEJATI;
6.Saya benar-benar pernah atau belum pernah bekerja di Singapura / Hongkong / Taiwan / Macau / Malaysia selama……………tahun…………bulan bilamana yang memberikan keterangan tidak benar sehubungan dengan hal ini, sehingga terjadi sesuatu di kemudia hari yang kerugian PT.SOFIA SUKSES SEJATI, misalnya cancel visa dan lain-lain, maka saya bersedia mengganti seluruh biaya yang akan di bebankan oleh PT.SOFIA SUKSES SEJATI;
7.Saya benar-benar bukan LESBIAN apabila ternyata kemudian saya melakukan tindakan yang mengarah ke LESBIAN,maka saya bersedia dikeluarkan oleh PT.SOFIA SUKSES SEJATI;
8.Saya tidak akan melakukan tindakan PENCURIAN ataupun hal-hal lain yang hamper sama dengan tindakan PENCURIAN, maka saya dikeluarkan dari PT.SOFIA SUKSES SEJATI serta mengganti seluruh biaya yang sudah di keluarkan dari PT. SOFIA SUKSES SEJATI;
9.Saya dan atau kelurga saya bersedia untuk mengganti seluruh biaya yang di keluarkan PT. SOFIA SUKSES SEJATI apabila :
a.Sesuai hasil pemeriksaan kesehatan (Medical Chek Up) dinyatakan tidak sehat (Ubfit)
b.Atas kemauan sendiri Mengundurkan Diri(MD) atau membatalkan proses penempatan ke luar Negeri;
c.Melarikan diri dari asrama / BLK-LN PT. SOFIA SUKSES SEJATI;
d.Dikelurkan oleh PT.SOFIA SUKSES SEJATI karena sebab-sebab tertentu yang menghambat penempatan;
e.Mundur atau melarikan diri dari majikan di Luar Negeri sebelum kontrak berahir;
Adapun biaya yang di bebankan oleh PT. SOFIA SUKSES SEJATI adalah biaya Pendidikan dan Akomodasi ditambahkan dengan biaya proses dokumen dan lain-lain, yaitu sebagai berikut;
1)Biaya pendidkan & Akomodasi,sebesar :
a.Rp. 15.000/hari Bilamana berada di PT.SOFIA SUKSES
SEJATI kurang dari atau maksimal 7 hari (termasuk hari minggu dan hari libur lainya)
b.Rp. 20.000/hari Bilamana berada di PT.SOFIA SUKSES
SEJATI sudah lebih dari 7 hari terhitung demikian sejak hari pertama masuk
2)Biaya proses dokumen dll,sebesar:
a. Rp. 200.000 Bilamana proses sampai dengan pendaftaran
b. Rp. 400.000 Bilamana sudah masuk dokumen dan biodata
c. Rp. 3.000.000 Bilamana sudah interview agensi hasilnya lulus atau tidak lulus
d. Rp. 12.000.000Bilamana sudah interview dan atau majikan sebelum terbang
dan atau sudah terbang pulang ke Indonesia sebelum 7 bulan kerja
Demikain surat Pernyataan ini saya buat, tanpa ada unsure paksaan dari pihak lain dan untuk selanjutnya apabila terjadi penyimpangan atu pelanggaran atas pernyataan saya seperti tersebut dalam surat pernyataan ini, maka saya dan orang tua/suami/kelurga saya akan turut bertanggung jawab dan bersedia dituntut sesuai dengan hokum dan peraturan yang berlaku.

Kendal,…………………..

Yang Menyatakan, Mengetahui, Penjamin & Turut Saksi Mengetahui,Penjamin &
Cap jempol & Bertanggungjawab Bertanggung jawab
TandaTanganCTKI Cap Jempol
Ortu/Suami/Wali
Wajib Kena Materai semua
Calon Tenaga Kerja(CTKI) (Orang tua/Suami/Keluarga/Wali) (Sponsor/Petugas Lapangan/PL)

PIAGAM PENGHARGAAN

DI Berikan Kepada
Nama : Fat
Siswa : SMK DIPONEGORO

Sebagai
ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA)

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-64
Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Rawalo Banyumas tahun 2009

Semoga tanda penghargaan ini menjadi suatu dorongan untuk meningkatkan prestasi di masa yang akan datang


Rawalo 17 agustus 2009 Camat Rawalo

Ketua

Tidak ada komentar:

Posting Komentar